அம்பானி சங்கர்
அம்பானி சங்கர்டைம்பாஸ்

'அந்த அம்பானி வேற இந்த அம்பானி வேற' - டைம்பாஸ் மீம்ஸ்

இன்றைய டைம்பாஸ் மீம்ஸ்.
Published on
அம்பானி சங்கர்
'ஆதார் கார்ட்ட இன்னைக்கு எதோட இணைக்க சொல்லலாம் ஜி?' - டைம்பாஸ் டிஸ்கஷன்
Timepass Online
www.timepassonline.com