ஒரே நாடு
ஒரே நாடுடைம்பாஸ்

'ஒரே நாடு, ஒரே உரம். அடுத்து ஒரே நாடு, ஒரே மரம்' - டைம்பாஸ் மீம்ஸ்

இன்றைய டைம்பாஸ் மீம்ஸ்.
Published on
ஒரே நாடு
'மோடி மனிதாபிமானத்தை காட்டினார்' - டைம்பாஸ் மீம்ஸ்
Timepass Online
www.timepassonline.com